HIP ผู้นำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันดับ 1

ตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคุณ ในด้านธุรกิจสินค้ารักษาความปลอดภัยและสินค้าดูแลสุขภาพ

เราพร้อมดูแลให้บริการ และเป็นอีกส่วนหนึ่งของคุณ ให้คุณได้กำไรที่มากขึ้น มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาที่โดนใจ เหมาะกับการลงทุน สินค้ารักษาความปลอดภัยและสินค้าดูแลสุขภาพพร้อมให้คุณได้เลือกซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสำหรับตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่ายง่ายๆ เพียงแค่ 4 ขั้นตอน

1
ดาวน์โหลดไฟล์

" ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer) "

2
กรอกข้อมูลผู้สมัคร

และที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ + แนบเอกสาร

3
รออนุมัติ

1-7 วันทำการ

4
เจ้าหน้าที่จะส่งผลการสมัคร

ไปที่ Email หรือโทรแจ้งผล

เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย HIP

"ผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครตัวแทนจำหน่าย"

1. จดทะเบียนธุกิจหรือจดทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิก หรือเพิก ถอน หรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินดีทางกฎหมาย โดยจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สามารถบริหารและพัฒนาธุกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน Soiware และ Hardware และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้สินค้าได้
4. มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานฝ่ายขายพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้า หรือบริการประเกทผลิตภัณฑ์ Brand HIP และสินค้าอื่นใดกับบริษัทฯ มากกว่า 2 ท่าน ขึ้นไป
5. มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางต้านการติดตั้งระบบ และเทคนิคการใช้งานทั้ง Hardware และ Software
6. พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
7. สามารถสั่งซื้อสินค้า เพื่อจำหน่ายต่อได้ และพร้อมที่จะจำหน่ายสินค้าทางบริษัทฯ เป็นหลัก หรือมีการวางแผนงานตลาดที่ชัดเจน
8. เพื่อให้การอนุมติเป็นตัวเทนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ ต้องเข้าอบรมเรื่องสินค้าที่ต้องการทำตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งแผนงานติดต่อได้กับพนักงานขาย หากไม่ มีการอบรมจะไม่อนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIP

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย ( พร้อมผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา )

1. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 90 วัน)
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5)
3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20 )
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. แผนที่แสดงตั้งสำนักงาน / ร้าน / บริษัทฯ
6. ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )
7. เอกสารแสดงผลงานบริษัท เช่น ตัวอย่างใบสั่งซื้อหรืองานติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ( Reference ) ที่ผ่านมา
8. เอกสารเพิ่มเติม ( ถ้ามี )
     8.1 สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
     8.2 ประวัติบริษัท (Company Profle)
     8.3 แผนงานประจำปี และ หรือ แผนการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center : 02-748-1993 ต่อ 204
Email : [email protected]
Line : @HIPGROUP