บริษัท เอชไอพี โกลบอล จํากัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จํากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” ) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบๆ อาคารสถานที่ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายในอาคารและบริเวณ โดยรอบ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายความการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการใช้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน บริษัทฯ อาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการเข้าถึงนโยบายฉบับ นี้อย่างสม่ําเสมอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและหากสามารถกระทําได้

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว [เสียง] และภาพสิ่งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการ สอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) ในบางกรณี เรา อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ข้อมูลการจดจําใบหน้าของท่าน) ทั้งนี้ ก็ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดําเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทําลาย ลบ กู้คืน รวม ทําสําเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
(ข) เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทําลาย และจากอาชญากรรมอื่นๆ
(ค) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อ เกิดอาชญากรรม
(ง) เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ
(จ) เพื่อสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
(ฉ) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการดําเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ คดีแรงงาน
(ช) เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย พื้นที่ที่เราจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ [ ห้องเปลี่ยน เสื้อผ้า ห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา หรือพื้นที่อื่นที่กําหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและมีระดับความเป็นส่วนตัวสูง ]